bf jf «
Feltételek

1 A szerződési és használati feltételek hatálya és tárgya

1.1

Ezen Általános szerződési és használati feltételek ("Felhasználási feltételek, ÁSZF") szabályozzák a Shattered Souls, Temesvári út 9., 4600 Kisvárda ("Shattered Souls") által üzemeltetett online játékok és egyéb szolgáltatások, mint pl. a fórumok és támogató rendszerek (a "Shattered Souls szolgáltatások") használatát.

1.2

A Shattered Souls a Shattered Souls-szolgáltatásokat kizárólag felhasználói részére biztosítja. A Shattered Souls-szolgáltatások egyaránt lehetnek ingyenes online játékok és szolgáltatások, melyek fizetés ellenében bizonyos virtuális árucikkeket és jogokat biztosítanak. Bizonyos esetekben a Shattered Souls-szolgáltatás megjelölés használatos az egyszeri vagy rendszeres díjfizetésekre ("Tagságokra"). Hacsak a jelen Felhasználási feltételek másként nem rendelkeznek, ez vonatkozik a fizetett Shattered Souls-szolgáltatásokra, ide értve a tagságokra is. A fizetés után megszerzett virtuális árucikkekre vagy jogokra és tagságokra vonatkozó különleges feltételek a virtuális termékek megvásárlásának és a díjalapú tagságok speciális üzleti feltételei ("Különleges feltételek") részben kerülnek meghatározásra.

1.3

A Shattered Souls minden előzetes bejelentés nélkül jogosult megszakítani a Shattered Souls-szolgáltatások üzemeltetését kényszerű műszaki okokból vagy a szükséges karbantartási munkálatok idejére. Minden más esetben megfelelő módon biztosítja az előzetes értesítést.

1.4

A Shattered Souls-szolgáltatásoknak csak a mindenkori aktuális változata használható.

1.5

A Shattered Souls-szolgáltatások kizárólag a felhasználók szórakoztatását szolgálják, tilos azokat pénzszerző tevékenységre használni. Ettől csak a Shattered Souls előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában lehet eltérni.

1.6

A felhasználó saját maga felel az általa használt szoftver- és hardvereszközök naprakészen tartásáért különösen azon célból, hogy továbbra is használni tudja az új verzió-, vagy más egyéb, a Shattered Souls-szolgáltatásokkal kapcsolatos frissítéseket.

1.7

A Shattered Souls-szolgáltatásokra vonatkoznak a játék- vagy használati szabályok ("Szabályok"), amennyiben léteznek ilyenek, melyek részletesen meghatározzák a Shattered Souls birtok- és tulajdonjogait. Abban az esetben, ha bármilyen ellentmondás van az Általános felhasználási feltételek és a Szabályok között, jelen Felhasználási feltételek rendelkezései az irányadóak, kivéve az olyan egyedi eseteket, ahol kifejezetten a Szabályok kiemelt alkalmazásáról rendelkeznek.

1.8

A jelen Felhasználási feltételektől eltérő szabályok vagy feltételek nem érvényesek a felhasználóra nézve.

2 A szerződés megkötésére vonatkozó általános rendelkezések

2.1

A Shattered Souls-szolgáltatások használatához a felhasználónak regisztrálnia kell. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ahol kivétel van a regisztrációs kötelezettség alól (pl. "Játssz most!" a szlogenben). A játékállapot mentése érdekében a felhasználónak mindig regisztrálnia kell.

2.2

Felhasználó csak önálló természetes személy lehet (csoportok, családok, élettársak stb. regisztrációja nem engedélyezett). A regisztrációt személyesen kell elvégezni. Harmadik félen keresztüli regisztráció nem engedélyezett.

2.3

Kiskorú személyek a Shattered Souls-szolgáltatásokat csak törvényes képviselőjük kifejezett hozzájárulásával használhatják, és csak akkor, ha elérték az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan megállapított minimális korhatárt.

2.4

A regisztráció során a játékosnak meg kell adnia bizonyos személyes adatokat, mint játékosnév és a felhasználó nevére regisztrált email cím. A felhasználó nem jogosult egy bizonyos felhasználónév odaítélésére. A játékosnév nem sértheti harmadik fél jogait, semmilyen jogszabályt és nem ütközhet közerkölcsbe. Ez kifejezetten a felhasználó egyéni felelőssége. Ezen túl tilos email- vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó által a regisztráció során szolgáltatott adatoknak teljes mértékben hitelesnek és teljesnek kell lennie. A felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait folyamatosan naprakészen tartani. Amennyiben ez a használati megállapodáshoz szükséges, a Shattered Soulsjogosult a felhasználó személyazonosságának igazolását kérni, mely az ellenőrzést követően törlésre kerül.

2.5

Az adott Shattered Souls-weboldalra történő belépéshez szükséges adatok megadásával a felhasználó ajánlatot tesz az itt szabályozott használati megállapodás megkötésére. A Shattered Souls a felhasználói fiók aktiválásával fogadja el ezt az ajánlatot. A Shattered Souls jogosult arra, hogy az aktivációt a felhasználó email címének megerősítéséhez kösse ("opt-in" eljárás). Ez a Shattered Souls által a felhasználónak küldött email-ben történik, megerősítve az ajánlat kézhezvételét és kérve, hogy a felhasználó erősítse meg email címét. A Shattered Soulsáltali aktivációval egyidejűleg a jelen Felhasználási feltételek szerint létrejön a használati megállapodás aShattered Souls és a felhasználó között. Bizonyos esetekben a regisztrációs eljárás eltérhet az itt megadott módtól - különösen, ha a regisztráció harmadik félen (például közösségi hálózatokon) keresztül történik. Ilyen esetekben a felhasználó tájékoztatva lesz a használati megállapodás megkötéséhez szükséges szerződéses nyilatkozat benyújtásának módjáról.

2.6

A Shattered Souls-weboldalakon történő regisztráció alternatívájaként a Shattered Souls engedélyezheti a regisztrációt más portálok vagy közösségi hálózatok (pl. "Facebook Connect") megfelelő funkcióin keresztül is. Ebben az esetben, miután a felhasználó ehhez hozzájárult, az adott weboldal üzemeltetője továbbítja a felhasználó személyes adatait a Shattered Souls felé. Az ilyen fajta regisztráció előfeltétele, hogy a felhasználó az adott honlap vagy közösségi hálózat regisztrált felhasználója legyen és megfeleljen az itt alkalmazott szabályoknak és előírásoknak is. Ezen 2. szakasz megfelelő rendelkezései alkalmazandók szerződéskötéskor.

2.7

Nincs regisztrációra vagy aktiválásra való jogosultság.

2.8

Miután a regisztráció sikeresen befejeződött, a felhasználó létrehoz egy felhasználói fiókot, melyet önállóan kezel. A felhasználó létrehozhat azonosítót a Shattered Souls portálon vagy a megfelelő Shattered Souls weboldalon. A Shattered Souls portálon létrehozott felhasználói fiókot a felhasználó használhatja a Shattered Souls valamennyi, aShattered Souls portálhoz kapcsolt online játékában is. Hacsak az azonosító létrehozásánál ez nincs másként feltüntetve, az adott online játék weboldalán létrehozott felhasználói fiók kizárólag az adott játék weboldalán használható fel, ahol az azonosítót létrehozták; más online játéknál nem használható. AShattered Souls fenntartja a jogot olyan műszaki intézkedések foganatosítására (pl. egy portál formájában), mely lehetővé teszi a felhasználói fiókok párhuzamos használatát több Shattered Souls-szolgáltatásban.

2.9

A felhasználói fiók nem ruházható át vagy tehető hozzáférhetővé mások számára a Shattered Soulshozzájárulása nélkül.

3 A felhasználó általános kötelezettségei

3.1

Bejelentkezési adatok, felhasználói nevek, jelszavak

3.1.1

A felhasználó köteles bejelentkezési adatait mindig titokban tartani. A felhasználó kifejezett kötelessége, hogy bejelentkezési adatait kizárólag a Shattered Souls-szolgáltatások keretein belül használja, és védje azokat harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréstől.

3.1.2

"Bejelentkezési adatok" alatt értendők a felhasználó azon személyes hozzáférési adatai, melyek azonosítják őt és melyek kizárják a jogosulatlan harmadik felek általi felhasználást. A jelszó nem egyezhet meg a játékos nevével, és számok és betűk legalább 8 karakteres kombinációjából kell állnia.

3.1.3

Abban az esetben, ha a felhasználó bármely okból azt feltételezi, hogy ezen adatokat jogosulatlan harmadik fél felhasználta vagy felhasználhatta, köteles azonnal értesíteni a Shattered Souls-ot és megváltoztatni adatait, vagy kérni, hogy a Shattered Souls változtassa meg azokat. Ugyanakkor ilyen esetekben, vagy abban az esetben, ha a Shattered Souls rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, a Shattered Souls jogosult a felhasználó hozzáférését ideiglenesen korlátozni. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha bebizonyosodott, hogy a visszaélés gyanúja alaptalan.

3.1.4

Hacsak a Szabályok erről másként nem rendelkeznek, a felhasználó semmilyen körülmények között nem használhatja más felhasználó bejelentkezési adatait.

3.2

A Shattered Souls-szolgáltatások használata

3.2.1

A Shattered Souls-szolgáltatások magukba foglalnak minden olyan védjeggyel védett, szerzői jogi vagy egyéb védelem alá tartozó tartalmat, amely a Shattered Souls vagy harmadik fél javára van bejegyezve. Hacsak aShattered Souls kifejezetten nem rendelkezik másként, a felhasználó nem jogosult módosítani, reprodukálni vagy terjeszteni a Shattered Souls-szolgáltatásokat vagy az azokban elérhetővé tett tartalmakat, és nem használhatja fel ezeket a szerződésben rögzített célokon túlmenő reklám- vagy bármilyen más célra. Egyedül a Shattered Souls-szolgáltatások használatához szükséges technikai sokszorosítás engedélyezett. Tilos megváltoztatni, elrejteni vagy eltávolítani a szerzői jogi megjegyzéseket és márkajegyeket.

3.2.2

"Tartalmak" alatt értendő minden adat, kép, szöveg, zenemű, hang, hangsor, videó, program vagy programkód és minden olyan információ, melyet a Shattered Souls tett közzé. Szintén a "tartalmak" kifejezés alatt értendő kifejezetten az összes letöltésre kínált szolgáltatás.

3.2.3

A felhasználó kötelessége tartózkodni minden olyan tevékenységtől, ami veszélyezteti vagy zavarja aShattered Souls-szolgáltatásokat, és nem férhet hozzá olyan adatokhoz, melyekhez nincs jogosultsága.

3.2.4

A felhasználó nem támaszthat igényt tartalmak közzétételére a Shattered Souls-szolgáltatásokon belül.

3.2.5

Nem engedélyezett a Shattered Souls-szolgáltatások használata anonimizer- vagy olyan hasonló módon működő szolgáltatásokon keresztül, melyek megváltoztatják vagy elrejtik az eredeti felhasználó valódi IP-címét.

3.3

Kliensprogram használata

Azon szolgáltatások terén, melyek megkövetelik a kliensprogram előzetes telepítését, a használati szerződés időtartamára a Shattered Souls biztosítja a felhasználó számára a kliensprogram letöltésének, telepítésének és használatának nem kizárólagos (szokásos) jogát. A kliensprogram sokszorosítása csak olyan mértékben megengedett a felhasználó részére, amennyire az a szoftver szerződés szerinti használatához szükséges. A kliensprogram megváltoztatása, valamint a programkód visszafordítása más kódra (dekompilálás), valamint a szoftver egyes előállítási szakaszainak visszafejtése (Reverse-Engineering) tilos, amennyiben az nem szükséges a kliensprogram más programokkal való együttműködéséhez, és ha az együttműködési képesség megteremtése más módon nem biztosítható aShattered Souls részéről, és ha a lényeges adatokat kizárólag az együttműködési képesség létrehozásához és ezen intézkedések végrehajtásához használja fel a felhasználó.

4 Az online játékok használatának különleges feltételei

4.1

Hacsak a Szabályok másként nem rendelkeznek, a felhasználó egy online játék egy játékmenetében (pl. világ, univerzum stb.) kizárólag egyetlen azonosítót használhat. Többszörös felhasználói fiókok ("multi-accounts") használata tilos. Az ilyen többszörös felhasználói fiókokat a Shattered Souls bármikor szabad belátása szerint felfüggesztheti vagy törölheti.

4.2

A felhasználó részére tilos az online játékba való manipulatív beavatkozás minden formája. A felhasználó különösen nem jogosult olyan intézkedéseket tenni, mechanizmusokat vagy programot használni, melyek zavarhatják a játék működését és a játék menetét. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a műszaki kapacitás indokolatlan vagy túlzott terhelését vonhatják maguk után. A felhasználó számára tilos a Shattered Souls által generált tartalmak blokkolása, felülírása vagy módosítása vagy az online játékba történő bárminemű zavaró beavatkozás.

4.3

Továbbá a felhasználónak tilos az online játékot internet böngészőn vagy a biztosított kliensprogramon kívül futtatni. Ez különösen vonatkozik az úgynevezett botokra vagy más olyan eszközökre, melyek helyettesítik vagy kiegészítik a webes felületet. Ugyanígy tilos olyan szkriptek és programok alkalmazása, melyek a felhasználó számára előnyt nyújtanak játékostársaival szemben. Ez magában foglalja az automatikus frissítési funkciókat és egyéb, az internet böngésző olyan beépített mechanizmusait, melyek ezen automatizált folyamatokat érintik. Bejelentkezés csak a Shattered Souls-szolgáltatásokon vagy aShattered Souls által integrált harmadik félen (pl. portálokon vagy közösségi hálózatokon) keresztül engedélyezett.

A felhasználó semmilyen körülmények között

a) nem készíthet vagy használhat csalásokat (cheat), mod-okat, hack-eket, melyek megváltoztatják a játékélményt,

b) nem használhat olyan szoftvereket, melyek "adatbányászatra" ("data mining") alkalmasak, vagy más módon nyerik ki vagy gyűjtik össze az online játékokkal kapcsolatos információkat,

c) a Shattered Souls-szolgáltatásokból származó virtuális termékeket nem vásárolhatja meg vagy adhatja el harmadik félnek valódi pénzért, nem cserélheti el ezeket a javakat és nem tehet kísérletet ezen intézkedésekre, kivéve az olyan eseteket, ahol ez kifejezetten megengedett.

Ez magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a fent felsorolt tiltott tevékenységekkel egyenértékű.

4.4

Minden, az online játékokban használt és fizetés ellenében rendelkezésre bocsátott virtuális termék kizárólag a Shattered Souls-hoz tartozik, kivéve ahol a jelen Felhasználási feltételekbe foglaltaknak megfelelően járnak el.

4.5

Nem engedélyezett magánszerverek (privát szerverek), azaz felhasználók vagy harmadik fél által indított és fenntartott szerverek üzemeltetése, melyek jogosulatlan kapcsolatot létesítenek vagy tartanak fenn aShattered Souls-szolgáltatásokkal, különösen azon programok használata, melyek használatát a Shattered Souls nem hagyta kifejezetten jóvá, vagy melyek utánozzák vagy utánozni próbálják a Shattered Souls-szolgáltatásokat.

5 A kommunikációs lehetőségek (különösen a vitafórum, cset (chat), blog és hozzászólási funkciók) használatára vonatkozó különleges feltételek

5.1

A Shattered Souls a felhasználó részére különféle kommunikációs lehetőségeket biztosít saját tartalmainak és cikkeinek, melyeket a felhasználó a feltételekben megszabott módon használhat. A Shattered Souls kizárólag az információcsere műszaki hátterét biztosítja. Nem támasztható igény az ilyen jellegű kommunikációs lehetőségek biztosítására.

5.2

A felhasználó számára tilos a Shattered Souls-szolgáltatások keretében olyan tartalmat (pl. képek, videók, linkek, nevek, szövegek) közzétenni vagy terjeszteni, mely

a) az érvényes törvényekbe vagy közerkölcsbe ütközik;

b) védjegyeket, szabadalmakat, szerzői jogokat, egyéb ipari tulajdonjogokat, üzleti titkokat vagy egyéb harmadik fél jogait sértő;

c) obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf vagy fiatalokra veszélyes, vagy más módon veszélyezteti vagy károsítja a gyermekek és fiatalkorúak fejlődését;

d) sértő, zaklató vagy rágalmazó jellegű, vagy más módon sérti az egyén személyiségi jogait;

e) lánclevél- vagy piramis-jellegű;

f) megtévesztő módon azt a benyomást kelti, hogy a Shattered Souls tette közzé vagy az támogatta;

g) harmadik fél személyes adatait tartalmazza annak kifejezett hozzájárulása nélkül;

kereskedelmi jellegű, elsősorban reklámozás célú.

5.3

Ezen felül a felhasználó köteles megfelelő megfogalmazást választani, mely nem tartalmazhat semmilyen politikai vagy vallási tartalmat, sem szexuális utalásokat.

5.4

A Shattered Souls nem igényel tulajdonjogot a felhasználók által szolgáltatott tartalmakra vonatkozóan. Ugyanakkor a felhasználó a Shattered Souls számára örökös, visszavonhatatlan és nem kizárólagos jogot biztosít az általa közzétett tartalom használatára a Shattered Souls-szolgáltatások keretében. A Shattered Soulsfelhívja a figyelmet arra, hogy nem végzi a közzétett tartalmak aktív ellenőrzését, azok véletlenszerűen kerülnek ellenőrzés alá. Ugyanakkor a felhasználónak lehetősége van jelenteni a Shattered Souls felé, ha a tartalom feltételezhetőleg illegális. A Shattered Souls lehetőség szerint azonnal reagál, majd ha szükséges, szerkeszti vagy törli a jelentett tartalmat.

6 Egy kötelezettségszegésből adódó következmények

6.1

Ha a Shattered Souls tiltakozik egy adott tartalommal kapcsolatban, a felhasználó kötelessége annak azonnali eltávolítása bármely kétség felmerülése esetén. A Shattered Souls fenntartja magának a jogot ezen tartalom saját hatáskörében történő eltávolítására.

6.2

Minden egyéb törvényi vagy szerződéses jogot nem sértve, különösen a jelen Felhasználási feltételek 8.2 szakaszában foglalt felmondási jogra hivatkozva a Shattered Souls saját belátása szerint a következő intézkedések bármelyikét hozhatja, ha egy felhasználó a jelen Felhasználási feltételekbe vagy a mindenkor alkalmazott kiegészítő feltételekbe és Szabályokba ütközően vétkesen cselekszik, kivéve, ha a felhasználó nem felelős a szabálysértésért:

a) tartalom megváltoztatása vagy törlése,

b) az adott felhasználó figyelmeztetése,

c) a vétkes cselekvés nyilvánosságra hozása az érintett online játékban a játékosnév közzététele mellett,

d) a felhasználói fiók átmeneti felfüggesztése és

e) az érintett felhasználó kizárása, a jövőbeli esetekre vonatkozóan is.

6.3

A kizárásra került felhasználó nem regisztrálhat új felhasználói azonosítót a Shattered Souls előzetes hozzájárulása nélkül.

7 Felelősségvállalási nyilatkozat

7.1

A Shattered Souls törvényileg előírt felelősséggel tartozik a felhasználót ért kárért/elszenvedett veszteségért, melyet a Shattered Souls vagy annak képviselői szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okoztak. Ugyancsak felelős a Termékfelelősségi törvényben (Produkthaftungsgesetz) meghatározott személyi sérülésekért vagy károkért.

7.2

Egyebekben a Shattered Souls felelősségét a kártérítési igényekkel kapcsolatban – függetlenül a jogalaptól – a következő rendelkezések korlátozzák, hacsak a Shattered Souls által vállalt garancia erről másként nem rendelkezik:

7.2.1

Az egyszerű gondatlanságból elszenvedett károkért/veszteségekért a Shattered Souls csak akkor felelős, amennyiben az a lényeges szerződéses (kardinális) kötelezettségek megszegéséből származik. Kardinális kötelezettség olyan szerződéses kötelezettségek teljesítése, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a megállapodás megfelelően végrehajtható legyen, ezért a felhasználó általában támaszkodhat ezen feladatok teljesítésére. Abban az esetben, ha a Shattered Souls a felelős az egyszerű gondatlanságért, a Shattered Soulsfelelőssége korlátozódik az adott szerződésre jellemzően előrelátható kárra/veszteségre.

7.2.2

A Shattered Souls felelőssége a Shattered Souls egyszerű gondatlansága miatt bekövetkezett adat- és/vagy programvesztés következtében az összes körülmény figyelembe vételével azokra a szokásos helyreállítási költségekre korlátozódik, ha a megfelelő adatmentési intézkedések meghozatalával az a felhasználó részéről nem lett volna elkerülhető.

7.3

A rendelet előző bekezdésében foglaltak értelemszerűen alkalmazandók a felesleges költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettségek határértékének megállapításakor (Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 284. bekezdés).

7.4

A fent említett felelősségvállalási nyilatkozat kiterjed a Shattered Souls megbízottjaira is.

7.5

A Shattered Souls nem vállal felelősséget semmi olyan, a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás költségeiért, melyeket nem közvetlenül a Shattered Souls nyújtott. Ez különösen érvényes az adatátviteli és terminál-eszközök, valamint a fizetési rendszerek felhasználó általi használatával kapcsolatban felmerülő költségeire.

7.6

A szigorú felelősség bármely formája kizárt a Shattered Souls-szolgáltatások működésében jelentkező üzemzavarok tekintetében, melyek a szolgáltatás kezdetekor fennállnak; tehát a Shattered Souls csak annyiban felelős, amennyiben a Shattered Souls vagy annak megbízott képviselői felelősek ezért.

8 A szerződés futamideje; felhasználói fiókok törlése

8.1

Hacsak a regisztrációs eljárás során másként nincs rögzítve, a Shattered Souls-szolgáltatások használatára vonatkozólag megkötött megállapodás határozatlan időtartamra szól. Amennyiben a szerződéskötéskor nem korlátozott időtartam került megállapodásra, mindkét szerződő fél bármikor jogosult a szerződéstől elállni kéthetes felmondási idővel. Ha a szerződés meghatározott időtartamra jött létre, a rendes felmondás csak a futamidő végén lehetséges. Amennyiben nem kerül sor felmondásra, akkor a határozott időtartam automatikusan meghosszabbításra kerül az eredeti megállapodásban rögzített időtartammal.

8.2

Komoly indok esetén mindkét fél jogosult a szerződés értesítés nélküli felbontására. Különösen komoly indoknak minősül, ha

a) a felhasználó fizetési késedelembe esik és a fizetésnek figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget, vagy ha a felhasználó a fizetős Shattered Souls-szolgáltatásokat engedély nélkül használja,

b) olyan valós körülmények esetén, melyek arra utalnak, hogy a felhasználó magatartása jelentősen és negatívan befolyásolja a többi felhasználó játékélményét,

c) a felhasználó lényegesen megszegi a törvényeket, a jelen Felhasználási feltételek 3., 4. vagy 5. szakaszában felsorolt rendelkezések valamelyikét, a vonatkozó kiegészítő feltételeket és/vagy Szabályokat, kivéve, ha a felhasználó nem felelős a szabálysértésért.

8.3

Minden lemondást/megszüntetést írásban kell közölni. Az email-ben történt lemondás eleget tesz az írásbeli követelményeknek. A lemondás történhet az adott online játék honlapján integrált törlési funkció használatával is.

8.4

Indokolt esetben (pl. ha a tagság nélküli felhasználói fiók hosszú ideje inaktív) a Shattered Souls jogosult a felhasználói fiók törlésére. Az ennek megfelelő indok és a törlés előfeltételei olvashatók az adott online játék Szabályzatában - amennyiben van ilyen -. Ezen kívül a Shattered Souls belátása szerint jogosult törölni a felhasználói fiókot a szerződéses futamidő végén.

8.5

Amennyiben a Shattered Souls a használati szerződést a felhasználó felelősségén kívülálló indokkal mondja fel, vagy ha az adott Shattered Souls-szolgáltatás már nem működik, a felhasználó jogosult követelni a felmondás hatályba lépését megelőzően általa a felhasználói fiókjára megvásárolt prémium fizetőeszköz fel nem használt hitelegyenlegének, illetve a tagsága hátralévő futamidejének megfelelő értékű kifizetését.

9 Alkalmazandó jog, joghatóság

A szerződéses viszonyokra a német törvényi előírások vonatkoznak, az Egyesült Nemzetek Szövetségének a Nemzetközi áruvásárlásra és a Nemzetközi magánjogra vonatkozó egyezményének kivételével. Ha az adott szerződéskötés (regisztráció, fizetett szolgáltatások vásárlása) létrejöttekor a felhasználó, mint fogyasztó állandó lakhelye az Európai Unión belüli másik ország, a szóban forgó országra vonatkozó jogszabályok érvényességét az első mondatban rögzített jogválasztás nem befolyásolja.

10 Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek változásai, vegyes rendelkezések, kommunikáció, részleges érvénytelenségi záradék

10.1

A Shattered Souls fenntartja a jogot a jelen Felhasználási feltételek megváltoztatására. Shattered Souls legalább négy héttel a változások életbe lépése előtt email-ben értesíti a felhasználót a módosított feltételekről és tájékoztatja az új Felhasználási feltételek alkalmazásáról, valamint arról, hogy a felhasználó milyen módon emelhet kifogást annak alkalmazhatósága ellen. Ha a felhasználó ezen időtartamon belül nem támaszt kifogást az új Felhasználási feltételek alkalmazhatósága ellen, a módosított Felhasználási feltételek hatályba lépését követő, a Shattered Souls-szolgáltatásokba történő bejelentkezésével általa elfogadottnak tekinti az új feltételeket. A Shattered Souls tájékoztatja a felhasználót a négyhetes időtartam fontossága, a kifogási jog és a jogi következmények vonatkozásában, amennyiben a felhasználó nem, vagy nem megfelelő formában válaszol.

10.2

A felhasználó csak akkor jogosult beszámításra, ha a viszontkeresete jogilag érvényesíthető (jogerő útján eldönthető), vagy azt a Shattered Souls engedélyezte, vagy nem vitatta. A felhasználó csak ezen megállapodás értelmében gyakorolhatja követeléseinek visszatartási jogát.

10.3

A Shattered Souls általában email útján kommunikál a felhasználóval – kivéve ha azt a jelen Felhasználási feltételek másként szabályozzák. A felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy a regisztrációkor megadott email címén rendszeresen ellenőrizze a Shattered Souls-tól érkező leveleket. Amennyiben a felhasználó fordul a Shattered Souls-hoz, hivatkoznia kell az ügyben érintett online játékra és felhasználói fiókra. Támogatási kérdések megválaszolására a Shattered Souls támogatói rendszert biztosít a felhasználó számára. AShattered Souls jogosult utasítani a felhasználót, hogy támogatási kérdéseit kizárólag a támogatói rendszeren keresztül közölje.

10.4

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely része nem érvényesíthetőnek bizonyul, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók. Ekkor a nem érvényesíthető rendelkezés helyébe a vonatkozó törvényi rendelkezés lép.

Kisvárda, 2015 április

Shattered Souls

Temesvári út 9.

4600 Kisvárda

Magyarország

ba ja
«
konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv konyv